Selasa, September 09, 2008

Serat ti CupumanikSalam sinareng hormat,
Mugia Ibu/Bapa, salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Amin.

Hatur uninga wiréhing ti ngawitan taun 2003 di Bandung parantos medal majalah Sunda Cupumanik. Ieu majalah medal unggal sasih, dupi nu medalkeunana Yayasan Kabudayaan Rancagé. Maksadna mah Cupumanik téh majalah umum aoseun urang Sunda anu insya Allah badé mayeng midangkeun seratan anu katimbang peryogi kaaos ku balaréa, pangpangna nu ngeunaan Sunda atanapi kasundaan boh karya sastra boh bahasan perkawis unak-anik kahirupan masarakat. Alhamdulillah ieu majalah parantos kénging pangbagéa ti balaréa anu ageung katineungna kana basa sareng budaya Sunda, boh anu dumuk di Tatar Sunda boh di sabudereunana.

Cupumanik, eusina tangtos mundel kanggo ngajembaran pangaweruh tina hal kasundaan. Aoseun para guru, murid, mahasiswa, sareng masarakat sanésna. Kandelna 92 kaca, Pangaosna mung Rp. 12.000,- saéksemplar.

Sinarengan ieu serat, seja ngadugikeun uar pangajak ka Pangersa Ibu/Bapa kanggo sasarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun enggoning ngamekarkeun basa katut budaya Sunda ku jalan ngiring ngalanggan majalah Cupumanik.

Hatur séwu nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Mugia sagala rupi pamaksadan urang dina raraga ngaronjatkeun minat maca masarakat tiasa tinekanan. Amin.

Hormatna,

Réni Nur Aisyah
Adm. Pemasaran

Majalah Cupumanik
Redaksi/Tatausaha : Jl. Taman Kliningan II No. 5 Buahbatu Bandung 40264
Telp/Fax : (022)7310625 Pemasaran 02292373137 é-mail cupu_manik@plasa.com

Tidak ada komentar: